De zestig jaar oude chr. basisschool de Postiljon aan de Gen. Winkelmanstraat verhuist door nieuwbouw naar Soesterberg-Noord.
De zestig jaar oude chr. basisschool de Postiljon aan de Gen. Winkelmanstraat verhuist door nieuwbouw naar Soesterberg-Noord. Eempers

Nieuw gebouw voor De Postiljon

28 december 2019 om 09:11 Onderwijs

SOESTERBERG Nieuwbouw voor de chr. basisschool de Postiljon in Soesterberg-Noord. Uitbreiding van de r.k. Carolusschool door het voormalig kinderdagverblijf, later dorpshuis, de Linde erbij te betrekken. Geen veranderingen voor de openbare school de Startbaan. Zo zien de plannen voor het toekomstige onderwijslandschap in Soesterberg eruit.

Jan van Steendelaar

Door de sterke groei van Soesterberg en de veranderingen van het dorp (er komen relatief veel jonge gezinnen wonen) voldoet de omvang van de onderwijshuisvesting in de nabije toekomst niet meer. Om ook dan alle leerlingen te kunnen blijven huisvesten op de scholen in het dorp, is uitbreiding van de onderwijshuisvesting noodzakelijk. Op basis van leerlingenprognoses is de verwachting dat het aantal basisschoolleerlingen in Soesterberg de komende 15 jaar toeneemt met ongeveer 35 procent. De huidige drie basisscholen zijn in staat om de groei op te vangen. Hiervoor is echter wel uitbreiding van schoolgebouwen noodzakelijk.

Doordat ouders vrije keuze hebben voor een basisschool is de interesse voor de basisscholen niet gelijk verdeeld. Waar de Startbaan voldoende ruimte heeft om de toekomstige groei op te vangen (op dit moment zijn vier lokalen in gebruik bij peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang; er is geen sprake van leegstand), verwachten de Postiljon en de Carolusschool een permanent ruimtetekort.

De gemeente kan ouders niet verplichten gebruik te maken van een bepaalde school. Het is niet realistisch dat ouders die bijvoorbeeld een christelijke school zoeken, zullen uitwijken naar het openbaar onderwijs bij onvoldoende plek. Het college stelt daarom de gemeenteraad voor om de huidige situatie als uitgangspunt te nemen en de tekorten bij de Postiljon en de Carolusschool te faciliteren door nieuwbouw van de Postiljon en uitbreiding van de Carolusschool. Voor de Startbaan zijn geen aanvullende maatregelen nodig. De huidige situatie voldoet.

CAROLUSSCHOOL Bijzonder voor de Carolusschool is dat een fors aantal leerlingen, 20 procent, niet afkomstig is uit Soesterberg maar uit Zeist (Kamp Beukbergen en Sterrenberg). De prognoses geven aan dat het ruimtetekort op de Carolus groter zal worden.

STARTBAAN Openbare basisschool de Startbaan heeft in 2007 een nieuw gebouw gekregen. Toen is rekening gehouden met een lange termijn leerlingaantal van 226. Het huidige aantal ligt fors lager. Het gebouw is groot genoeg om de verwachte leerlingengroei op te vangen. Hier zijn, naast de verduurzamingsopgave die voor alle schoolgebouwen gaat gelden, geen verbouwingen noodzakelijk.

POSTILJON De Postiljon komt in aanmerking voor nieuwbouw. Het schoolgebouw is inmiddels 60 jaar oud (met 40 jaar kunnen scholen aanspraak maken op nieuwbouw). Het gebouw voldoet functioneel niet meer en is te klein om het verwachte aantal leerlingen in de toekomst te kunnen huisvesten.

Ook bij de andere twee scholen in Soesterberg is in het verleden voor nieuwbouw gekozen. De school heeft zelf, op verzoek van de gemeente, een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar nieuwbouw op de huidige locatie en verplaatsing naar een andere locatie in het noorden van Soesterberg. Daaruit is gebleken dat het huidige perceel onvoldoende mogelijkheden biedt.

SPREIDING Nieuwbouw in Soesterberg Noord zorgt voor een betere spreiding van de scholen over het dorp. Volledige nieuwbouw op een nieuwe locatie heeft de voorkeur van de school. Uit een enquête onder de ouders blijkt dat 93 procent van hen positief te staan tegenover een verhuizing van de school.

advertentie
advertentie